top of page

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

1. Identifikace správce osobních údajů

 • Společnost HQ – PLUS  s.r.o. se sídlem Chotovická 1788/10, Praha 8 - Kobylisy, 180 00, IČ 260463481, jako provozovatel kosmetického salonu SILKY SALON, zpracovává jako "správce" v případě objednávky na využití služeb výše uvedené provozovny (dále jen „salon“)  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení a telefon

  • dále jen v případě zájmu klienta e-mailovou adresu a datum narození

 

 • Jméno, příjmení, a telefon klienta je nutné zpracovat za účelem evidence plnění ze strany společnosti HQ – PLUS  s.r.o. se sídlem Chotovická 1788/10, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČ 260463481 (dále jen „správce“), a to zejména pro vytvoření objednávky služeb v rezervačním systému salonu. Tyto osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi klientem a salonem, pokud klient neudělí souhlas k dalšímu zpracování. Bez zpracování těchto osobních údajů není technicky možné službu poskytnout.


 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

 

 • Pokud klient vyplněním interního formuláře salonu vysloví svůj souhlas správci, aby zpracovával tyto jeho osobní údaje: 

  • jméno a příjmení

  • emailovou adresu

  • telefon

  • datum narození (případně bez udání roku narození),

budou tyto zpracovávány výhradně pro interní potřeby salonu v souvislosti s oslovením klienta e-mailem nebo telefonicky z důvodu pozvání na akce  pořádané salonem nebo blahopřání k jeho narozeninám. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 5 let. 

 

 • Pokud s výše uvedeným zpracováním udělí klient svůj výslovný souhlas, lze jej vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce;  email: info@silky-salon.cz, adresa: HQ – PLUS  s.r.o., Chotovická 1788/10, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, viz také kapitola Informace o právech klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

 

3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

 

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností  a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů nelze odmítnout. 
 

Jedná se zejména o tyto účely:

 1. zajišťování možnosti navštěvovat salon (plnění smlouvy o poskytování služeb); v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mailová adresa, způsob úhrady služeb

 2. účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)

 3. vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem); v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: jméno a příjmení/ název a sídlo společnosti,  adresa, rodné číslo/ IČ, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, variabilní symbol pro úhradu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, (oprávněný zájem společnosti)

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. 

 

U zákazníků služeb salonu, je správce oprávněn v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy o poskytování služeb.

Faktury vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytování služeb. 

 

4. Informace o právech klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Klient má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat:

 • potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje

 • informace o účelech zpracování

 • právo na kopii osobních údajů

Žádost je možné zaslat písemně na adresu správce uvedenou výše či podat osobně v provozovně správce (v salonu).

 

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit telefonicky, e-mailem nebo osobně v salonu.

 

3. Právo na výmaz

Klient má právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že máme nastaveny procesy, které vymažou Vaše osobní údaje, pokud nemáme platný souhlas se zpracováním či nejsme schopni doložit oprávněnost našeho zájmu.

 

4. Právo na omezení zpracování

V případě zaslání stížnosti či podnětu, do doby vyřešení podnětu mát klient právo na omezení zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Na základě žádosti klienta jej budeme informovat, dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Žádost je možné zaslat písemně na adresu správce.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Klient má právo na přenositelnost údajů, tedy na právo předání jeho údajů jinému správci. Údaje předáme, bude-li to technicky proveditelné, za předpokladu, že bude řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji identifikovat a přenesením osobních údajů nedojde k dotčení třetích osob. Žádost o přenesení údajů k jinému správci je nutno podat písemně na adresu správce.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Klient má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Námitku je nutné poslat písemně na adresu správce.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů  je možné kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je možné učinit buď písemně na adrese správce či elektronickou poštou na adresu: info@silky-salon.cz. Nezbytnou náležitostí odvolání souhlasu je uvedení důvodu, pro který je souhlas se zpracováváním údajů odvoláván.

 

COOKIES A DALŠÍ INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde o záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Společnosti, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.

Kotva 1
bottom of page